Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (118)
Trích yếu: Quyết định Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch VOVID-19
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
Ngày ban hành:
13/02/2020
Ngày có hiệu lực:
13/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan...
Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày có hiệu lực:
07/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định thành lập, chỉ định Ban Nữ công quần chúng
Ngày ban hành:
27/05/2019
Ngày có hiệu lực:
27/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ
Ngày ban hành:
07/12/2018
Ngày có hiệu lực:
07/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Về việc Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 đối với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Quảng Ngãi
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Thành lập Hội đồng Kiểm kê khối lượng hồ sơ, tài liệu tại BHXH huyện Đức Phổ, BHXH huyện Tư Nghĩa, BHXH huyện Mộ Đức, BHXH huyện Sơn Hà
Ngày ban hành:
12/12/2018
Ngày có hiệu lực:
12/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Bảng điểm thi đua
Ngày ban hành:
04/12/2018
Ngày có hiệu lực:
04/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực