Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Báo cáo (14)
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng cấu phần nộp BHXH thuộc chỉ số A2
Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày có hiệu lực:
14/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo Tình hình công tác tháng 10, chường trình công tác tháng 11
Ngày ban hành:
05/11/2018
Ngày có hiệu lực:
05/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo tình hình công tác tháng 01, chương trình công tác tháng 02/2018
Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày có hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo Tình hình tổ chức thực hiện KCB BHYT năm 2017 và triển khai thực hiện KCB BHYT năm 2018
Ngày ban hành:
21/12/2017
Ngày có hiệu lực:
21/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo tình hình công tác tháng 11, chương trình công tác tháng 12/2017
Ngày ban hành:
06/12/2017
Ngày có hiệu lực:
06/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: BC tình hình công tác tháng 8 chương trình công tác tháng 9/2017
Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày có hiệu lực:
06/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: BC Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Ngày ban hành:
19/07/2017
Ngày có hiệu lực:
19/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017
Ngày ban hành:
05/07/2017
Ngày có hiệu lực:
05/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực