Phó giám đốc Mai Thanh Bình

09/11/2018 10:55 AM


THÔNG TIN NHÂN SỰ
Họ tên Mai Thanh Bình
Chức danh chính Phó giám đốc
Thuộc bộ phận Ban lãnh đạo
Ngày sinh