Phòng Kế hoạch - Tài chính

06/01/2019 12:00 AM1. Chức năng :
Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng giúp Giám đốc thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính, tổ chức hạch toán, kế toán của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật.
2.Nhiệm vụ và quyền hạn :
- Chủ trì phối hợp với các phòng để lập, giao kế hoạch và tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính: thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, chi quản lý bộ máy, chi đầu tư xây dựng,... hàng quý, năm.
- Chuyển kịp thời tiền thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội  vào tài khoản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.
- Tổ chức cấp phát kịp thời kinh phí để chi trả cho đối tượng hưởng các chế độ trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện.
- Tổ chức cấp phát và quản lý kinh phí chi cho hoạt động quản lý bộ máy, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị và các nguồn kinh phí khác của bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội Tỉnh.
- Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng thực hiện xét duyệt và tổng hợp quyết toán tài chính do Bảo hiểm xã hội Thành phố quản lý.
- Thực hiện đầy đủ chế độ, định mức chi tiêu tài chính, tổ chức hạch toán, kế toán đúng chế độ kế toán theo quy định.
- Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng các nghiệp vụ quản lý tài chính, hạch toán, kế toán theo chế độ quy định.
- Theo dõi, lưu trữ , quản lý chứng từ sổ sách kế toán theo quy định.
- Thực hiện chế độ thông tin, tổng hợp báo cáo tài chính theo định kỳ tháng, quý, năm gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

Quản lý công chức, viên chức theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Tỉnh.