Văn phòng

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Quản lý thu

Phòng Chế độ BHXH

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng Giám định BHYT

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Phòng Tổ chức cán bộ