Chế độ tử tuất trong bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện

05/06/2018 02:38 PM


Nếu người đang tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện từ trần thì thân nhân của người đó có được hưởng chế độ trợ cấp tuất không? Cách tính chế độ này đối với thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện chết mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc thế nào? Đây là vấn đề đang được nhiều người lao động và nhân dân quan tâm, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 81 Luật BHXH năm 2014, NLĐ đang đóng BHXH tự nguyện khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức trợ câp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH; trường hợp NLĐ có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

Theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện chết mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc được quy định như sau:

1. Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần.

2. Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;
b) Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ tử tuất từ đủ 60 tháng trở lên;
c) Người tham gia BHXH tự nguyện đang hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hằng tháng đã nghỉ việc;
d) Người đang hưởng lương hưu.

3. Người tham gia BHXH tự nguyện chết thuộc một trong các trường hợp sau thì thân nhân tyheo quy định tại Khoản 2 Điều 67 của Luật BHXH được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại Điều 68 của Luật BHXH:

a) Đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần;
b) Đang hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
c) Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 15 năm trở lên.

4. Trường hợp thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều này mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Khoản 2 Điều 81 của Luật BHXH, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

5. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện chết hoặc được Tòa án tuyên bố là đã chết mà không có thân nhân quy định tại Khoản 6 Điều 3 của Luật BHXH thì việc xác định người nhận trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.
BBT