 Chi phí bình quân tại các tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng thanh toán trực tiếp

 Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí KCB

 Thủ tục khám chữa bệnh theo Thông tư 09/2009

 Trách nhiệm của cơ quan BHXH thực hiện giám định BHYT

 Mức đóng, mức hỗ trợ đóng, trách nhiệm đóng BHYT theo: Luật BHYT; Nghị định 62/2009; Thông tư 09/2009

 Quyền lợi khi tham gia BHYT theo: Luật BHYT; Nghị định 62/2009; Thông tư 09/2009

 Đối tượng tham gia BHYT theo Luật BHYT; Nghị định 62/2009; Thông tư 09/2009

 Nội dung Luật BHYT; Nghị định 62/2009; Thông tư 09/2009