 Chi phí bình quân tại các tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng thanh toán trực tiếp

15/01/2013 10:34 AM


 
CHI PHÍ BÌNH QUÂN TẠI CÁC TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ÁP DỤNG THANH TOÁN TRỰC TIẾP
 
        
MỨC CHI PHÍ BÌNH QUÂN TẠI CÁC TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
 ÁP DỤNG THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI BỆNH
CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC
ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính)
Loại hình
khám, chữa bệnh
Tuyến chuyên môn kỹ thuật Chi phí bình quân
(đồng)
1. Khám, chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồng và không xuất trình thẻ BHYT
a) Ngoại trú
(một đợt điều trị)
Bệnh viện từ Hạng III trở xuống 55.000
Bệnh viện Hạng II 120.000
Bệnh viện Hạng I, Hạng Đặc biệt 340.000
b) Nội trú
(một đợt điều trị)
Bệnh viện từ Hạng III trở xuống 450.000
Bệnh viện Hạng II 1.200.000
Bệnh viện Hạng I, Hạng Đặc biệt 3.600.000
2. Khám chữa bệnh ở nước ngoài 4.500.000