Công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

06/02/2020 04:29 PM


Đây là chủ đề chính của phong trào thi đua yêu nước năm 2020 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị phát động đến toàn thể công chức, viên chức, lao động trong toàn hệ thống với mục tiêu thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Để phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong toàn Bảo hiểm xã hội tỉnh và đạt được hiệu quả cao, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đề nghị Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung như:

Tập trung tối đa nguồn lực, phấn đấu đến cuối năm 2020, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và chỉ tiêu giảm nợ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; Phấn đấu số người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đạt tỷ lệ 20% so với lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; số người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đạt tỷ lệ 15% so với lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đạt tỷ lệ 95% so với dân số toàn tỉnh.

Giải quyết, chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời và đúng quy định cho người tham gia và hưởng chế độ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham những, tiêu cực; Phòng, chống lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp. Sử dụng an toàn và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cân đối quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trong dài hạn; Tăng cường công tác giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, phấn đấu cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế theo dự toán được giao.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị ký kết giao ước thi đua năm 2020: Ảnh - N.Đ

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Ngành, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các loại hình bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành; giám sát việc thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội huyện, thị xã, thành phố (gọi chung cấp huyện); tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệptrên địa bàn tỉnh; kịp thời đề ra các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của đội ngũ CCVC, LĐ. Xây dựng đội ngũ CCVC, LĐ phải hết lòng phục vụ lợi ích của nhân dân và người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đội ngũ CCVC, LĐ tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất, có ý chí phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Tiếp tục xây dựng đội ngũ CCVC, LĐ trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy và gương mẫu; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua theo tinh thần của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời sơ kết, 3 tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương tôn vinh, nhân rộng.

Chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 138/CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. Gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bảo hiểm xã hội tỉnh với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.

Căn cứ mục tiêu, nội dung thi đua nêu trên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu Trưởng các Phòng nghiệp vụ và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua của đơn vị mình.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị kêu gọi các đơn vị, cùng toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, lao động nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2020

N.Đ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN