Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (549)
Trích yếu: Thông báo sắp xếp địa điểm làm việc của BHXH tỉnh Quảng Trị
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo tình hình sử dụng dự toán 9 tháng đầu năm 2019 Bệnh...
Ngày ban hành:
14/10/2019
Ngày có hiệu lực:
14/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tình hình sử dụng kinh phí 9 tháng đầu năm 2019 PKĐK Quang Trung
Ngày ban hành:
14/10/2019
Ngày có hiệu lực:
14/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tình hình sử dụng kinh phí 9 tháng đầu năm 2019 Bệnh xá 337
Ngày ban hành:
14/10/2019
Ngày có hiệu lực:
14/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tình hình sử dụng kinh phí 9 tháng đầu năm 2019 tại PKĐK Đức Linh
Ngày ban hành:
14/10/2019
Ngày có hiệu lực:
14/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tình hình sử dụng kinh phí 9 tháng đầu năm 2019 tại TT Mắt
Ngày ban hành:
14/10/2019
Ngày có hiệu lực:
14/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tình hình sử dụng kinh phí 9 tháng đầu năm 2019 tại PKĐK Khải...
Ngày ban hành:
14/10/2019
Ngày có hiệu lực:
14/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực