Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Giấy mời (33)
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị Tổng kết công tác GĐ BHYT năm 2019, vào lúc 14h...
Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày có hiệu lực:
18/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị trực tuyến sử dụng phần mềm nghiệp vụ, vào lúc...
Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày có hiệu lực:
18/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT năm 2019,...
Ngày ban hành:
25/02/2019
Ngày có hiệu lực:
25/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm...
Ngày ban hành:
18/02/2019
Ngày có hiệu lực:
18/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ thu BHXH năm...
Ngày ban hành:
09/01/2019
Ngày có hiệu lực:
09/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị tổng kết và ký kết quy chế phối hợp (vào lúc...
Ngày ban hành:
14/12/2018
Ngày có hiệu lực:
14/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển...
Ngày ban hành:
30/11/2018
Ngày có hiệu lực:
30/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời dự Hội nghị sơ kết công tác giám định 9 tháng đầu năm...
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày có hiệu lực:
12/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực