Ban Giám đốc

31/10/2019 10:34 AM


I. BAN GIÁM ĐỐC      

    1.  Giám đốc:        Ông Đàm Lực Sĩ

             Điện thoại: 0918.276.176

     2. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thảo Nguyên

             Điện thoại: 0918.450.065

      3. Phó Giám đốc: Ông Lâm Thanh Thiên

             Điện thoại: 0919.232.030

      4. Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Khải

             Điện thoại: 0978.303.548.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Giám đốc Đàm Lực Sĩ:

- Lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng, là chủ tài khoản và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phòng Kế hoạch- Tài chính; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Thanh tra- Kiểm tra.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách: Bảo hiểm xã hội huyện Thạnh Trị; Bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Thảo Nguyên:

- Giúp Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, phương án, đề án, chiến lược, kế hoạch, chương trình công tác … và tổ chức thực
hiện theo lĩnh vực công tác được phân công; công tác Bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách: Bảo hiểm xã hội thị xã Vĩnh Châu; Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Xuyên; Bảo hiểm xã hội thành phố Sóc Trăng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

3. Phó Giám đốc Lâm Thanh Thiên:

- Giúp Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, phương án, đề án, chiến lược, kế hoạch, chương trình công tác … và tổ chức thực hiện theo lĩnh vực công tác được phân công.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách: Bảo hiểm xã hội huyện Trần Đề; Bảo hiểm xã hội huyện Cù Lao Dung; Bảo hiểm xã hội huyện Long Phú.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

4. Phó Giám đốc Trần Văn Khải:

- Giúp Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, phương án, đề án, chiến lược, kế hoạch, chương trình công tác … và tổ chức thực hiện theo lĩnh vực công tác được phân công.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phòng Quản lý thu; Phòng Khai thác và thu nợ; Phòng Cấp sổ, thẻ.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách: Bảo hiểm xã hội huyện Kế Sách; Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Tú; Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.