V/v thông báo danh sách các cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020

08/11/2019 08:59 AM


BHXH tỉnh Sóc Trăng thông báo danh sách các cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020 (Đính kèm Phụ lục) và hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, các Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, Đại lý thu trường học (sau đây gọi chung là đơn vị) thực hiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020