Ban giám đốc BHXH tỉnh Sơn La

01/01/2018 12:00 AM


STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Thiều Quang Ngãi
Điện thoại:0983.327.864
3.853.294 (
205)
Email: ngaitq@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc
2 Nguyễn Thế Quân
Điện thoại:0903.400.165
3.853.293 (
302)
Email: quannt@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc
3 Nguyễn Thị Ngọc
Điện thoại:0912.456.360
3.757.879 (
405)
Email: ngocnt@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc
4 Đinh Thanh Tùng
Điện thoại:0986.960.898
555
3.853.292
Email: tungdt@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc