BHXH huyện Mường La

14/12/2018 04:37 PM


TK5 thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Email:muongla@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:02123.831.818

STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Hải Phú
Điện thoại:0936.686.599
3.830.899
Email: phunh@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc
2 Lò Thị Thủy
Điện thoại:0844.564.222
3.831.868
Email: thuylt@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc