Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng

14/12/2018 03:38 PM


Số Điện Thoại: 0212.3.789.966 Email : ttptdt@sonla.vss.gov.vn

STT

Họ tên

Chức danh

Ảnh

1

Phạm Thị Hạnh Nguyên
Điện thoại: 0936.600.088

3253.789.966 (325)
Email: nguyenpth@sonla.vss.gov.vn

Phó Trường Phòng