Phòng Kế hoạch tài chính

14/12/2018 04:03 PM


Số Điện Thoại: 0212.3.853.452 Email : khtc@sonla.vss.gov.vn

STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Phạm Thanh Hải
Điện thoại:0904.833.677
3.853.452 (
216)
Email: haipt@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng
2 Nguyễn Thị Thủy
Điện thoại:0969.535.009
3.853.452 (
222)
Email: thuynt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng 
3 Nguyễn Thị Liên
Điện thoại:0916.853.683
3.853.452 (
268)
Email: liennt@sonla.vss.gov.vn
Phó trưởng phòng