Phòng giám định BHYT

14/12/2018 04:08 PM


Số Điện Thoại: 0212.3.855.930 Email : gdbhyt@sonla.vss.gov.vn

STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Phạm Thị Tuyết Mỹ
Điện thoại:0983.046.971
410
3.855.930
Email: mypt@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng 
2 Giao Thanh Bình
Điện thoại:0912.972.616
409
3.855.930
Email: binhgt@sonla.vss.gov.vn
Phó trưởng Phòng 
3 Bùi Thị Mai Phương
Điện thoại:0987.091.271
411
3.855.930
Email: phuongbt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng 
4 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0983.759.868
Email: hantt1@sonla.vss.gov.vn
Phó trưởng Phòng