Phòng Công nghệ thông tin

14/12/2018 04:30 PM


Số Điện Thoại: 0212.3.855.931 Email : cntt@sonla.vss.gov.vn

STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Vũ Huy Bắc
Điện thoại:0986521568
406
3.855.931
Email: bacvh@sonla.vss.gov.vn
Phó Trưởng Phòng PT phòng Công nghệ thông tin
2 Lã Khánh Toàn
Điện thoại:0868.646.866
401
3.855.931
Email: toanlk@sonla.vss.gov.vn
Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin