CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

14/12/2018 02:35 PM


Chế độ ốm đau

Theo quy định Luật BHXH số 58/2014/QH13

I. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau:
- Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. 
Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

II. Thời gian hưởng chế độ ốm đau: 
1.Đối với người bị ốm đau bình thường và con ốm (chỉ tính ngày làm việc): 
- Nếu làm việc trong điều kiện bình thường:
+ 30 ngày nếu đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội dưới 15 năm;
+ 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
+ 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;
- Nếu người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên:
+ 40 ngày nếu đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội dưới 15 năm;
+ 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 
+ 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.
- Con ốm
+ Tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; 
+ Tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.
Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần được quy định như sau:
-  Tối đa 180 ngày;

-  Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

 III. Mức hưởng chế độ ốm đau
1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau bình thường, 180 ngày đầu mắc bệnh dài dài và chăm sóc con ốm thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau sau 180 ngày  điều trị bệnh dài ngày thì mức hưởng được quy định như sau:
- Đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên: mức hưởng bằng 65% mức tiền lương đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc;
- Đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm: mức hưởng bằng 55% mức tiền lương đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc;
- Đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội dưới 15 năm Bằng 50% mức tiền lương đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng đó.
3. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.
Hồ sơ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ ốm đau
1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. 
Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính), trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao.
2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ là bản dịch tiếng Việt được chứng thực của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp. 
 IV. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau
1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.
2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:
a) Tối đa 10 ngày nếu mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;
b) Tối đa 07 ngày nếu ốm đau do phải phẫu thuật;

c) Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở..  
V. Quy định về thủ tục, hồ sơ
1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.
VI. Quy trình giải quyết::
1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc sau thời gian nghỉ ốm đau, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định tại mục V nêu trên cho người sử dụng lao động.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, và kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe  người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định nộp cho cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bao gồm Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và hồ sơ do người lao động nộp.
3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động..