Chế độ tử tuất

14/12/2018 03:32 PM


Chế độ tử tuất

 

Theo quy định Luật BHXH số 58/2014/QH13

Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định chế độ tử tuất đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2016 như sau:

I. Trợ cấp mai táng:  
1. Điều kiện để hưởng trợ cấp mai táng phí
Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:
a) Người lao động đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hoặc người lao động đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;
b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
2. Mức trợ cấp mai táng phí
- Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 nêu trên chết.
 II. Trợ cấp tuất hằng tháng:  
1. Điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng : 
Những người lao động quy định tại khoản 1 Mục 1 nêu trên khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng, khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần;
b) Đang hưởng lương hưu;
c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.
2. Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:
a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;
b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;
d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.
3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 mục này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở.

Thu nhập theo quy định này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

4. Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:
a) Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị;
b) Trong thời hạn 04 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định tại điểm a mục này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị.
5. Mức trợ cấp tuất hằng tháng
- Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.
- Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 mục II nêu trên thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định.
6. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng :
- Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 mục II nêu trên chết.
- Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.
III. Trợ cấp tuất một lần:  
1. Điều kiện để hưởng trợ cấp tuất 1 lần :
a) Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:
- Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 mục II nêu trên;
- Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 mục II nêu trên nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 mục 2 nêu trên;
- Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 mục 2 nêu trên có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
4. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.
2. Mức trợ cấp tuất một lần
a) Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hoặc người lao động đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho các năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật BHXH.
b) Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.
c) Mức lương cơ sở dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết. 
 IV. Quy định về thủ tục, hồ sơ::  
1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và người bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bao gồm:
a) Sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội;
b) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
c) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;
d) Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông quy định tại khoản 2 Điều 104 của Luật BHXH; bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;
đ) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng hoặc người đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng bao gồm:
a) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
b) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;
c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 V. Quy trình giải quyết:  
11. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại mục IV nêu trên cho cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động.
2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy cho cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.