Kế hoạch triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Sơn La.

16/03/2020 07:51 AM


Năm 2019, toàn quốc có 15,2 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và 574.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ tham gia BHXH bình quân chung cả nước khoảng 32% lực lượng lao động. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 62.223 người tham gia BHXH bắt buộc, 13.095 người tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ tham gia BHXH mới chỉ đạt 10,92% lực lượng lao động, cho thấy tỷ lệ tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Sơn La đang rất thấp, chỉ bằng 1/3 tỷ lệ bao phủ chung của toàn quốc, lao động tham gia BHXH bắt buộc có xu hướng giảm, lao động tham gia BHXH tự nguyện có tăng nhưng chưa xứng với tiềm năng so với lực lượng lao động.

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và có hiệu quả việc khai thác đối tượng tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện), tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu tại Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, trong đó tỷ lệ tham gia BHXH năm 2020 lên 13,5% lực lượng lao động (BHXH bắt buộc là 9,6% lực lượng lao động, tương đương 67.300 người; BHXH tự nguyện là 3,9% lực lượng lao động, tương đương 27.200 người).

Ngày 05/3/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch số 518/KH-BHXH về việc triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện 06 giải pháp của UBND tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các huyện thực hiện một số nội dung sau:

Một là, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động của các tổ chức chính trị đối với BHXH tự nguyện và bắt buộc. Đổi mới phương pháp tuyên truyền về ý nghĩa và nội dung cải cách chính sách BHXH, nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện chính sách BHXH.

Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực các huyện ủy, Thành ủy đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH (bắt buộc, tự nguyện), BHYT, BHTN vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền BHXH; đổi mới về nội dung phương pháp và hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH.

Hai là, Giao chỉ tiêu BHXH tự nguyện và bắt buộc là chỉ tiêu pháp lệnh trong chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, 2021, 2021-2025. Các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện chỉ tiêu, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Quy định việc chấp hành pháp luật về BHXH là tiêu chí đánh giá, nhận xét, khen thưởng hàng năm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện) cho UBND các huyện, thành phố; đồng thời là chỉ tiêu pháp lệnh trong chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương; Gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan ban, ngành, đơn vị, UBND các cấp trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội và các phòng ban liên quan tham mưu với UBND huyện, thành phố giao chỉ tiêu cho UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan với việc hoàn thành các chỉ tiêu.

Ba là, Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh rà soát các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhưng chưa kê khai hoặc chưa đầy đủ BHXH của người lao động, có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các nhóm đối tượng thuộc BHXH tự nguyện, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tư vấn nâng cao tỷ lệ tham gia

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư, hàng tháng rà soát số doanh nghiệp tham gia mới, giải thể, phá sản, hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH cho người lao động; Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các quy định về tiền lương, hợp đồng lao động, xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở đăng ký tham gia BHXH cho người lao động; Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Bưu điện tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt Công văn số 3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN , BHTNLĐ-BNN;

Bốn là, Rà soát số lao động ngoại tỉnh tham gia BHXH bắt buộc tại các tỉnh khác (27.000 người), đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam phương pháp tính toán thống nhất trên cả nước, các đối tượng có việc làm ổn định ở các tỉnh khác (vẫn tính trong chỉ tiêu dân số của tỉnh) được tính vào chỉ tiêu bao phủ BHXH (27.000/700.000=5,2%). Báo cáo BHXH Việt Nam cho phép tính số lao động của tỉnh đi làm việc và đóng BHXH tại tỉnh, thành phố khác là số lao động đã tham gia BHXH hoặc không tính trong lực lượng lao động của tỉnh.

Năm là, Trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện bằng nguồn ngân sách địa phương để tạo bước đột phá, thúc đẩy, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Sáu là, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị chưa tham gia BHXH, xử lý nghiêm minh liên quan đến vi phạm thực hiện chính sách xã hội. Các doanh nghiệp vi phạm về chế độ chính sách bảo hiểm thực hiện chế tài xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, rà soát lại quy trình khi cấp phép chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu các dự án. Các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng, thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, chuyển các cơ quan pháp luật xử lý theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về Thanh tra đóng BHXH, BHYT, BHTN, kiên quyết xử lý các vi phạm hành chính; Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận Thanh tra - kiểm tra; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông thường xuyên công khai các đơn vị, doanh nghiệp vị phạm pháp luật BHXH, nhất là hành vi trốn đóng, chậm đóng BHXH cho người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; Hàng quý, BHXH tỉnh, BHXH các huyện củng cố hồ sơ các đơn vị, doanh nghiệp có hành vi, dấu hiệu tội phạm về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo Điều 216 Bộ Luật hình sự chuyển cơ quan điều tra kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật đồng thời báo cáo UBND tỉnh, UBND huyện, Thành phố để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo./.

Đinh Hường