Phòng Quản lý thu

14/12/2018 03:43 PM


Số Điện Thoại: 0212.3.853.431 Email : qlt@sonla.vss.gov.vn

STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đinh Thị Hường
Điện thoại:0392.324.088
3.853.431(
303)
Email: huongdt@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng 
2 Lê Thanh Xuân
Điện thoại:0987.498.542
3.853.431 (
309)
Email: xuanlt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng 
3 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0915.409.418
3.853.731 (
308)
Email: hantt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng