Phòng chế độ BHXH

14/12/2018 03:59 PM


Số Điện Thoại: 0212.3.853.292 Email : cdbhxh@sonla.vss.gov.vn

STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đinh Thị Vân
Điện thoại:0912.456.271
3.853.292 (555)
Email: vandt@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng 
2 Ngô Thị Thanh Lâm
Điện thoại:0915.607.700
3.853.292 (
505)
Email: lamntt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng
3 Nguyễn Thị Hồng Tứ
Điện thoại:0912.049.467
3.853.292 (
503)
Email: tunth@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng