Phòng Thanh tra - Kiểm tra

14/12/2018 04:25 PM


Số Điện Thoại: 0212.3.855.047 Email : ttkt@sonla.vss.gov.vn

STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Phạm Xuân Vui
Điện thoại:0397.086.396
509
3.855.047
Email: vuipx@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng 
2 Nguyễn Trung Hiếu
Điện thoại:0915.081.974
510
3.855.047
Email: hieunt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng 
3 Nguyễn Văn Nam
Điện thoại:0915.599.355
511
3.855.047
Email: namnv@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng