Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La

28/03/2020 09:39 AM


Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến rất phức tạp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. Một số doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có sự biến động mạnh do hoạt động sản xuất kinh doanh bị tạm dừng… Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngày 23/3/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 375/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo đó, Đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp, chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, nếu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và có đủ một trong các điều kiện sau thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất tối đa 12 tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; cụ thể:

Thứ nhất, Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc: Tạm dừng sản xuất kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Điều kiện tạm dừng đóng: người sử dụng lao động không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

Thời gian tạm dừng đóng: không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng).

Thứ hai, Trình tự, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: quy định tại Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc.

Hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh gồm: Văn bản đề nghị xác định số lao động thuộc diện tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc của người sử dụng lao động; Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; Danh sách lao động thuộc diện tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.

Hồ sơ gửi Sở Tài chính gồm: Văn bản đề nghị xác định giá trị tài sản bị thiệt hại của người sử dụng lao động; Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh gồm: Văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại.

Thứ ba, Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

Thứ tư, Hết thời hạn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội./.

Đinh Hường