18/12/2019 05:28 PM

Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019. Theo đó, trong điều kiện lao động bình thường, tuổi nghỉ hưu của NLĐ được điều chỉnh ...

18/12/2018 03:26 PM

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ T10-2019

18/12/2019 02:46 PM

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2021 số người tham gia BHXH chiếm 15% so với lực ...

18/12/2019 02:41 PM

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự ...

18/12/2019 02:01 PM

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật BHYT (giai đoạn 2014-2019) và xin ý kiến ...

30/11/2018 05:50 PM

Tiểu khu Sao Đỏ 2 xã Vân Hồ huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La Email:vanho@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:02123.858.886

14/12/2018 04:53 PM

Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Email:sopcop@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:02123.878.123

01/01/2018 12:00 AM

Tổ 10 thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Email:sopcop@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:02123.836433

14/12/2018 04:47 PM

TK 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Email:maison@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:0123.745.175

14/12/2018 04:46 PM

Tiểu khu 6, thị trấn Yên Châu, huyện Yên châu, tỉnh Sơn La Email:yenchau@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:02123.847.150

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: Cần có chính sách chuyển đổi việc làm

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ ĐẾN 31/10/2019

UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh năm 2020

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Sửa đổi Luật BHYT đảm bảo sự bền vững của chính sách

BHXH huyện Vân Hồ

BHXH huyện Sốp Cộp

BHXH huyện Sông Mã

BHXH huyện Mai Sơn

BHXH huyện Yên Châu