14/12/2018 04:44 PM

Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Email:mocchau@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:02123.866.375

14/12/2018 04:41 PM

Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La Email:phuyen@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:02123.865.388

11/12/2018 02:35 PM

Phiêng Ban 1, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La Email:bacyen@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:02123.863.311

14/12/2018 04:37 PM

TK5 thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Email:muongla@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:02123.831.818

01/11/2018 12:00 AM

Tiểu khu 14, thị trấn Thuận châu, huyện Thuận châu, tỉnh Sơn La Email:thuanchau@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:02123.847.150

01/12/2018 12:00 AM

Xóm 1 xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La Email:quynhnhai@sonla.vss.gov.vn Điện thoại:02123.833.158

14/12/2018 04:30 PM

Số Điện Thoại: 0212.3.855.931 Email : cntt@sonla.vss.gov.vn

14/12/2018 04:25 PM

Số Điện Thoại: 0212.3.855.047 Email : ttkt@sonla.vss.gov.vn

14/12/2018 04:23 PM

Số Điện Thoại : 0212.3.856.988 Email : tccb@sonla.vss.gov.vn

14/12/2018 04:19 PM

Số Điện Thoại: 0212.3.855.929 Email : cst@sonla.vss.gov.vn

BHXH huyện Mộc Châu

BHXH huyện Phù Yên

BHXH huyện Bắc Yên

BHXH huyện Mường La

BHXH huyện Thuận Châu

BHXH huyện Quỳnh Nhai

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng tổ chức cán bộ

Phòng Cấp sổ, thẻ