14/12/2018 03:43 PM

Số Điện Thoại: 0212.3.853.431 Email : qlt@sonla.vss.gov.vn

14/12/2018 03:38 PM

Số Điện Thoại: 0212.3.789.966 Email : ttptdt@sonla.vss.gov.vn

14/12/2018 03:32 PM

14/12/2018 03:17 PM

14/12/2018 02:39 PM

14/12/2018 02:35 PM

13/12/2018 02:15 PM

Số Điện Thoại: 02123 853 153 Email : vanphong@Sonla.vss.gov.vn

Phòng Quản lý thu

Đối tượng - Mức đóng - Phương thức đóng

Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng

Chế độ tử tuất

Chế độ hưu trí

Chế độ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

Chế độ Thai sản

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Đối tượng đóng - Mức đóng - Tỷ lệ đóng

Văn phòng