Hoạt động BHXH địa phương

THÔNG BÁO: Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh

20/12/2019 02:10 PM


Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 2527/KH-BHXH ngày 15/7/2019 của BHXH Việt Nam thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg; Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức BHXH địa phương và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Đề án; Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đã xây dựng kế hoạch số 1786/KH-BHXH ngày 11/12/2019 về thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phục vụ tốt cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, BHXH tỉnh Tây Ninh thông báo việc sáp nhập BHXH Thành phố Tây Ninh về BHXH tỉnh Tây Ninh; hợp nhất, thay đổi tên gọi của Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh từ 01/01/2020, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập và chuyển giao chức năng nhiệm vụ BHXH của Thành phố Tây Ninh về BHXH tỉnh Tây Ninh. Mọi hoạt động quan hệ làm việc phát sinh tại BHXH Thành phố Tây Ninh sẽ do BHXH tỉnh Tây Ninh thực hiện.

- Địa chỉ: Số 233 đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 5, Phường 3, Thành

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0276.3820214 - Số fax: 0276.3814908.

2. Hợp nhất và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Phòng Tiếp nhận và trả

kết quả thủ tục hành chính về Văn phòng thuộc BHXH tỉnh, thành bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng.

3. Thay đổi tên gọi “Phòng Khai thác và thu nợ” thành “Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng”.

BHXH tỉnh Tây Ninh