Bảo Hiểm Xã Hội Huyện, Thị, Thành Phố

20/12/2019 02:45 PM


BHXH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Chức năng:

    Bảo hiểm xã hội cấp huyện là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, quản lý thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa. bàn huyện theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

    Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

   Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

   - Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

   - Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo phân cấp.

    - Tổ chức cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho những người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm theo phân cấp.

   - Tổ chức thu các khoản đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp.

   - Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo phân cấp.

    - Tổ chức chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế không đúng quy định.

    - Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.

    - Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực, hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi người có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và chống lam dụng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

    - Tổ chúc ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

    - Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, cơ sở khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

    - Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo cơ chế ''một cửa'' tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện.

    - Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

    - Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho các tổ chức và cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm.

    - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện, với các tổ chúc, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

    - Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chúc và cá nhân trong việc thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

    - Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế dộ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, thủ tục thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

    - Quản lý và sử dụng công chức, viên chúc, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện.

    - Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

 

 

 

1-BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HÒA THÀNH

Giám đốc: Nguyễn Thị Ninh Giang

Phó giám đốc: Võ Thị Trâm

Phó giám đốc: Trịnh Ngọc Trâm Uyên

**** THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Đường Cao Bảo đạo, Khu phố 4, Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3842730

 

2-BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH

Phó giám đốc: Nguyễn Quốc Toản

**** THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Địa chỉ: Đường 781-Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tây Ninh

 Điện thoại: 0276.3878061

 

 

 

3-BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Giám đốc: Đặng Lê Na

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó giám đốc: Lê Hiền Nhân

*** THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Địa chỉ: Quốc lộ 13, Khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu,  huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

 Điện thoại: 0276.3877417

 

 

4-BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TÂN BIÊN

Phó giám đốc:  Nguyễn Thanh An

Phó giám đốc:  Võ Trung Nhựt

Phó giám đốc:  Trần Thị Biên

*** THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:  Đường Quốc lộ 22B , khu phố 3, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3874533

 


 

 

5-BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TÂN CHÂU

Phó giám đốc: Nguyễn Dũng Nhân

Phó giám đốc: Trương Thị Thu Nga

 Phó giám đốc: Nguyễn Bảo Hà

*** THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3875337

 

6-BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BẾN CẦU

Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Giám đốc: Nguyễn Bảo Duy

 Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Diệu Nga

*** THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3876381

 

7-BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN GÒ DẦU

Phó giám đốc: Lê Thanh Phong

Phó giám đốc: Nguyễn Trọng Thắng

 Phó Giám đốc: Trịnh Thu Oanh

*** THÔNG TIN LIÊN HỆ

    Địa chỉ: Đường Quốc lộ 22B,  Ô 2/232 Ấp Thanh Hà, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu,  Tây Ninh

    Điện thoại: 0276.3854029

8-BẢO HIỂM Xà HỘI THỊ XàTRẢNG BÀNG

Giám đốc: Lâm Thị Hồng Thắm

Phó giám đốc: Lê Thị Diễm

Phó giám đốc: Trần Thị Yến Phương

*** THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Đường Lãnh Binh Tòng, ấp Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Điện thoại:  0276.3880795

BHXH Tây Ninh