Phòng Cấp sổ, thẻ

06/02/2020 10:35 AM


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

1. Chức năng:

Phòng Cấp sổ, thẻ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT); việc ghi, xác nhận quá trình đóng, xác nhận sổ BHXH cho người tham gia BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) và những thay đổi trong việc đóng BHXH, BHTN, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, của BHXH Việt Nam và phân cấp quản lý của BHXH tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt kế hoạch in, cấp phát, quản lý phôi sổ BHXH, thẻ BHYT.

b) Tổ chức thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và ghi, xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN, BHYT của từng đối tượng để làm cơ sở pháp lý cho việc giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

c) Hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT trong việc cấp, sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT và các nghiệp vụ liên quan đến công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; theo dõi tăng, giảm sổ BHXH, thẻ BHYT.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

đ) Quản lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu sổ BHXH, thẻ BHYT theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

e) Hướng dẫn sử dụng và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với BHXH huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

g) Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

h) Tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực BHXH, BHYT; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

i) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

k) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

l) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp sổ, thẻ.

m) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc BHXH tỉnh giao.

3. Lãnh đạo phòng: Số tổng đài (0276) 3.825.211

- Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thu Hường - Số nhánh 319

- Phó Trưởng phòng: Trần Thị Tố Như - Số nhánh 318

- Phó Trưởng phòng: Trịnh Hữu Thọ - Số nhánh 311

- Email: cst@tayninh.vss.gov.vn