• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Lê Hiếu
Email:
acb@gmail.com
Ngày gửi:
25/02/2020
Lĩnh vực:
hưu trí - tử tuất
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tự nguyện chết thì ngoài tiền trợ cấp mai táng, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất, cụ thể quy định như thế nào, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết?

Trả lời bởi:
BHXH Tây Ninh
Ngày trả lời:
25/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

   Điều 81 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định:

   1. Các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

Người lao động đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, người lao động đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

   2. Mức hưởng trợ cấp tuất một lần được tính như sau:

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hoặc đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

   3. Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu:

Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Bảo hiểm xã hội xin nêu quy định cụ thể để bạn Lê Hiếu được biết./.

BHXH tỉnh Tây Ninh