Phòng Kế hoạch - Tài chính

06/02/2020 10:35 AM


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính, tài sản, tổ chức công tác kế toán của BHXH tỉnh theo quy định của pháp luật, của BHXH Việt Nam và phân cấp quản lý của BHXH tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh trong công tác lập và phân bổ dự toán chi BHXH, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT hàng năm. Tổng hợp dự toán thu, chi BHXH, BHTN, BHYT, chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT toàn tỉnh để báo cáo BHXH Việt Nam, phối hợp với Phòng Quản lý thu xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH, BHTN, BHYT hàng năm; xây dựng các văn bản liên quan đến chi tiêu trong nội bộ đơn vị.

b) Tổ chức cấp kinh phí chi trả cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT. Thực hiện cấp ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT do BHXH tỉnh và BHXH huyện ký hợp đồng và tham gia thẩm định quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định.

c) Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản. Tổ chức cấp kinh phí và quản lý chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và các nguồn kinh phí khác của BHXH tỉnh theo quy định.

d) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính: Thu, chi BHXH, BHTN, BHYT; chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT; chi đầu tư xây dựng hàng quý, năm thuộc BHXH tỉnh.

đ) Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ xét duyệt quyết toán quý, năm cho BHXH huyện, thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính; quản lý, sử dụng và hạch toán, kế toán các nguồn kinh phí, tài sản theo quy định.

e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ ngân sách địa phương chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

g) Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp; chủ trì, tham mưu thực hiện ký hợp đồng về dịch vụ chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ BHXH với tổ chức dịch vụ công; thực hiện chuyển kinh phí và thanh quyết toán kinh phí chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp đối với các tổ chức dịch vụ công theo quy định.

h) Hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài chính, hạch toán, kế toán, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

i) Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo năm; báo cáo tài chính quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm và báo cáo nghiệp vụ quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hàng quý theo quy định.

k) Tham mưu việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán.

l) Quản lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm quản lý tài chính kế toán theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

m) Đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tài chính đối với các quỹ và cơ chế tài chính áp dụng đối với hệ thống BHXH Việt Nam.

n) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

o) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

p) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo; theo dõi, lưu giữ, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế hoạch và quản lý tài chính.

q) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc BHXH tỉnh giao.

3. Lãnh đạo phòng: Số tổng đài (0276) 3.820.720

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tùng - Số nhánh 207

- Phó Trưởng phòng: Mạc Lệ Thảo - Số nhánh 209

- Email: khtc@tayninh.vss.gov.vn

BHXH tỉnh Tây Ninh