Phòng Công nghệ thông tin

06/02/2020 10:40 AM


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Chức năng:

Phòng Công nghệ thông tin có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống BHXH tỉnh theo quy định của pháp luật, của BHXH Việt Nam và phân cấp quản lý của BHXH tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc liên quan xây dựng trình Giám đốc BHXH tỉnh chương trình, kế hoạch hàng năm, dài hạn về công nghệ thông tin của BHXH tỉnh.

b) Quản lý, khai thác, sử dụng và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản các dữ liệu, chương trình, phần mềm về công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam theo phân cấp quản lý.

c) Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý thuộc hệ thống BHXH tỉnh.

d) Tổ chức thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý; xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu của hệ thống BHXH tỉnh; cung cấp các số liệu tổng hợp và phân tích theo yêu cầu quản lý của Ngành. Chủ trì theo dõi, cập nhật biến động tăng giảm dữ liệu hộ gia đình theo quy định.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh.

e) Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị và các chương trình, hệ thống công nghệ thông tin ở các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh; đề xuất việc sửa chữa, mua sắm, thanh lý các thiết bị công nghệ thông tin.

g) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của “Quản trị mạng cấp II”; chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc BHXH tỉnh tổ chức quản lý, vận hành và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn các cơ sở dữ liệu, an ninh mạng máy tính trong hệ thống BHXH tỉnh.

h) Chỉ đạo và hỗ trợ BHXH huyện về quản trị mạng và khắc phục các sự cố về công nghệ thông tin.

i) Hướng dẫn sử dụng và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với BHXH huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

k) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

l) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

m) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống BHXH Việt Nam.

n) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc BHXH tỉnh giao.

3. Lãnh đạo phòng: Số tổng đài (0276) 3.621.024

- Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Sơn - Số nhánh 324

- Email: cntt@tayninh.vss.gov.vn

BHXH tỉnh Tây Ninh