• CHI TIẾT THÔNG TIN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Tên đề tài Xây dựng bản đồ kỹ thuật số trên nền web về độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Mã đề tài CS28-16
Đơn vị thực hiện BHXH tỉnh Khánh Hòa
Chủ nhiệm đề tài Lê Hùng Chính
Học vị Thạc sĩ
Thư ký đề tài Nguyễn Thị Minh Châu
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 05/09/2016
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31/10/2017
Xếp loại Đạt
Báo cáo kết quả của chương trình, đề tài
  • CS2816.pdf