Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (8)
Trích yếu: 283 /QĐ-BHXH - Về việc ban hành Quy chế quản trị, vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội điện tử
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 385/QĐ-UBND - Về việc phân bổ và thông báo nguồn kinh phí chi khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2020 đến từng cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày có hiệu lực:
28/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1676/QĐ-TTg - Phê duyệt đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
24/11/2019
Ngày có hiệu lực:
24/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 5349/QĐ-BYT - Phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử
Ngày ban hành:
12/11/2019
Ngày có hiệu lực:
12/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1747/QĐ-TTg - Công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4905/QĐ-BYT - Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược ) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y Tế
Ngày ban hành:
21/10/2019
Ngày có hiệu lực:
21/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1300/QĐ-BHXH - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 151/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016
Ngày ban hành:
04/10/2019
Ngày có hiệu lực:
04/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1291/QĐ-TTg - Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày có hiệu lực:
07/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực