Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng

18/08/2012 02:35 PM


Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227. 3555858

Ban Giám đốc

- Giám đốc: Ông Khương Văn Lượng

                     Điện thoại: 0227. 3555586

                     Email: luongkv@thaibinh.vss.gov.vn

- Phó Giám đốc:  Ông Vũ Mạnh Hà

                     Điện thoại: 0227. 3552552

                     Email: havm@thaibinh.vss.gov.vn

- Phó Giám đốc:  Ông Đỗ Hải Đăng

                     Điện thoại: 0227. 3555858

                     Email: dangdh@thaibinh.vss.gov.vn

Bộ phận nghiệp vụ

- Bộ phận chính sách

- Bộ phận Quản lý Thu

- Cấp sổ, thẻ  

- Một cửa: ĐT 0227. 3555858

- Kế toán 

- Văn thư

- Hành chính

- Khai thách thu nợ