Chế độ hưu trí

18/08/2011 02:02 PM


A. BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

            1. Đối tượng: Người đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hoặc đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

            2. Điều kiện hưởng:

            2.1 Ngườilao động tham gia BHXH mà đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên và thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

 

Tuổi

Điều kiện

Nam

Nữ

 

60

55

 

55

50

15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, PCKV 0,7 trở lên

50

15 khai thác hầm lò

Không giới hạn

Nhiễm HIV/AIDS do rủi ro bệnh nghề nghiệp

 

            2.2 Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã phường thị trấn, có đủ 55 tuổi và đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.

          2.3 Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động.

 

Từ tháng, năm

Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động

Tuổi

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Thời gian

đóng

BHXH

Khác

 

Nam

Nữ

       

01/2016

51

46

61%      80%

20 năm

 

01/2017

52

47

     

01/2018

53

48

     

01/2019

54

49

     

01/2020

55

50

     

 

50

45

81%

   

 

Không phân biệt

61%

15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Tỷ lệ % lương hưu:

            - Trước 01/01/2018:Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

- Từ 01/01/2018:

            + Đối với nữ: 15 năm => 45%, cứ thêm 1 năm => 2%

            + Đối với nam: Tỷ lệ 45% tương ứng với số năm đóng theo bảng dưới dưới đây, cứ thêm 1 năm thì tính thêm 2%         

 

Năm nghỉ hưu

Thời gian đóng BHXH tương ứng tỷ lệ 45%

Thời gian đóng BHXH tương ứng tỷ lệ tối đa 75%

Năm 2018

16 năm

31 năm

Năm 2019

17 năm

32 năm

Năm 2020

18 năm

33 năm

Năm 2021

19 năm

34 năm

Năm 2022 trở đi

20 năm

35 năm

            4. Cách tính lương hưu:

Lương hưu = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x tỷ lệ % lương hưu.

          Trong đó: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu tính như sau:

            - Đối với người có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định:

 

 

 

bqtl

 

 

 

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 
năm cuối trước khi nghỉ việc

(t x 12) tháng

   

 

 

t

Thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

= 5

Tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995

= 6

Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/1995 đến 31/12/2000.

= 8

Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2001 đến 31/12/2006.

= 10

Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2007 đến 31/12/2015.

= 15

Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 31/12/2019

= 20

Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2024

Tham gia từ 01/01/2025 => Tính bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH

            - Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

 

 

bqtl  =

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH

Tổng số tháng đóng BHXH

 

 

 

 

            - Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

 

 

 

 

 

 

bqtl

 

 

 

 

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

 

+

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Tổng số tháng đóng BHXH

   

            * Chế độ hưu trí trong thời gian bị phạt tù: Kể từ 01/01/2016 vẫn hưởng lương hưu trong thời gian bị tù giam

            * Người đang hưởng chế độ hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư được hưởng trợ cấp 1 lần như sau:

     - Người hưởng lương hưu:

          + Trước năm 2014:  Mỗi năm = 1,5 tháng lương hưu (X)

          + Từ năm 2014: Mỗi năm = 2 tháng lương hưu (Y)

           Công thức: (X + Y) - (Số tháng đã nhận lương hưu x ½) >= 3 tháng lương hưu.

            - Người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng: 03 tháng trợ cấp đang hưởng;

            * Tạm dừng lương hưu, trợ cấp hàng tháng:

            - Xuất cảnh trái phép;

            - Tòa án tuyên bố mất tích;

            - Có căn cứ xác định việc hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội không đúng quy định.     

            5. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu 

            Đối với người lao động có tỷ lệ hưởng lương hưu cao hơn 75% thì ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

            6. Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu

            - Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

            - Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng 01 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

            - Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu đối với trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

            - Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động.

            * Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì được đóng một lần cho số tháng còn thiếu theo mức 22% tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ BHXH cho số tháng còn thiếu.

            B. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

1. Được hưởng Lương hưu và Bảo hiểm y tế:

a. Điều kiện:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trở lên.

- Trường hợp người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định.

- Trường hợp người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn.

* Lưu ý: 

- Đối với những người vừa có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện nếu có từ đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở (trừ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn)

            - Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định nhưng thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

            + Thời điểm hưởng lương hưu tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu.

            + Trường hợp người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

b. Mức hưởng:

            - Trước 01/01/2018:Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

- Từ 01/01/2018:

            + Đối với nữ: 15 năm => 45%, cứ thêm 1 năm => 2%

            + Đối với nam: Tỷ lệ 45% tương ứng với số năm đóng theo bảng dưới, cứ thêm 1 năm => 2%         

 

Năm nghỉ hưu

Thời gian đóng BHXH tương ứng tỷ lệ 45%

Thời gian đóng BHXH tương ứng tỷ lệ tối đa 75%

Năm 2018

16 năm

31 năm

Năm 2019

17 năm

32 năm

Năm 2020

18 năm

33 năm

Năm 2021

19 năm

34 năm

Năm 2022 trở đi

20 năm

35 năm

* Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%

2. Được điều chỉnh lương hưu:

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt từng thời kỳ, theo công bố của Nhà nước.

3. Được trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:

            Đối với người tham gia BHXH tự nguyện có tỷ lệ hưởng lương hưu cao hơn 75% thì ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

4. Được BHXH 1 lần:

a. Điều kiện:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội mà không tiếp tục đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần;

- Ra nước ngoài để định cư;

            - Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

b. Mức hưởng:

            - Bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

            - Bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Lưu ý: Khi tính mức lương hưu hằng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hoặc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như sau: Có tháng từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 11 tháng tính tròn là một năm. Trường hợp người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng; mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN

1. Điều kiện hưởng:

          - Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng đóng BHXH chưa đủ 20 năm;

           - Sau một năm nghỉ việc nếu không đóng BHXH và có yêu cầu nhận trợ cấp BHXH 1 lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (theo Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015);

            - Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

            - Ra nước ngoài để định cư.

            2. Mức hưởng:

            Tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

           - Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

           - Bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

            Nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ: từ 1-6 tháng tính ½ năm; từ 7-11 tháng tính 1 năm.

            Trường hợp thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bằng 22% số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. 

Có thể tham khảo tại http://www.baohiemxahoi.gov.vn

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN