• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

3

Tên TTHC

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

3.1

Trình tự

thực hiện

1. Bước 1: Thân nhân của người hưởng chế độ BHXH lập Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (Mẫu số 3-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người hưởng cư trú, nộp cho cơ quan BHXH.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì viết phiếu chi, thực hiện chi trả ngay cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

3.2

Cách thức

thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

3.3

Thành phần

hồ sơ

Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (Mẫu số 3-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người hưởng cư trú.

3.4

Số lượng hồ sơ

01 bộ

3.5

Thời hạn

giải quyết

Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

3.6

Đối tượng

thực hiện TTHC

Thân nhân của người hưởng các chế độ BHXH

3.7

Cơ quan

thực hiện TTHC

BHXH tỉnh/huyện

3.8

Kết quả

thực hiện TTHC

Thân nhân của người hưởng các chế độ BHXH được nhận tiền chế độ của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

3.9

Lệ phí

Không

3.10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (Mẫu số 3-CBH)

3.11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

3.12

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH .