Những điều cần biết về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện

24/03/2020 07:36 AM


1. Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

2. Địa điểm tham gia: Đại lý thu BHXH tự nguyện, gồm: UBND các xã, phường, thị trấn; tổ chức kinh tế: Bưu điện. Cơ quan BHXH tỉnh, huyện.

3. Thủ tục tham gia:

- Người tham gia BHXH tự nguyện kê khai Tờ khai được cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu BHXH cung cấp. Trường hợp người tham gia đã có mã số BHXH thì chỉ cần cung cấp mã số BHXH, không phải lập Tờ khai.

- Đóng tiền cho Đại lý thu BHXH hoặc cơ quan BHXH theo phương thức đã đăng ký và nhận Biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện.

4. Mức đóng: Hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

5. Hỗ trợ mức đóng: Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo. Bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo. Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người tham gia nhưng không quá 10 năm.

6. Phương thức đóng: Người tham gia được chọn một trong các phương thức đóng: Hằng tháng, 03, 06 tháng hoặc 12 tháng một lần; có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

7. Quyền lợi:

* Chế độ hưu trí: Khi đủ điều kiện theo quy định về tuổi đời (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) và năm đóng BHXH (có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên) người tham gia BHXH tự nguyện được nhận lương hưu hằng tháng (Mức hưởng = Tỷ lệ hưởng x Mức thu nhập bình quân).

 Ví dụ một số mức đóng - mức hưởng lương hưu:

 

Mức thu nhập lựa chọn (đồng)

Mức đóng đã được hỗ trợ (đồng/tháng)

Mức lương hưu dự kiến  sau 20 năm đóng BHXH (đồng/tháng)

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Đối tượng khác

Nữ (55%)

Nam (45%)

700.000

107.800

115.500

138.600

802.100

656.300

1.000.000

173.800

181.500

204.600

1.145.900

937.600

1.500.000

283.800

291.500

314.600

1.718.900

1.406.400

2.000.000

393.800

401.500

424.600

2.240.150

1.875.200

3.000.000

613.800

621.500

644.600

3.437.800

2.812.700

* Chế độ tử tuất:

- Trợ cấp mai táng: Người tham gia BHXH tự nguyện được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng người tham gia BHXH tự nguyện chết khi thuộc một trong các trường hợp: Có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên; người đang hưởng lương hưu.

- Trợ cấp tuất một lần:

+ Người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng BHXH (cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi).

+ Người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo thời gian đã hưởng lương hưu (nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu).

- Trợ cấp tuất hằng tháng: Người tham gia BHXH tự nguyện (kể cả người đang hưởng lương hưu) có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của chính sách BHXH bắt buộc. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng có nguyện vọng được hưởng trợ cấp tuất một lần thì được hưởng trợ cấp tuất một lần.

* Một số quyền lợi khác

- Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

- Lương hưu và trợ cấp BHXH không bị đánh thuế.

- Lương hưu được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

- Người hưởng lương hưu không phải đóng BHYT mà vẫn được cấp thẻ BHYT./.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN