Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII

27/07/2018 11:08 AM


Ngày 26/7/2018, Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng được quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết chuyên đề của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội"; trong đó nhấn mạnh những mục tiêu, nội dung cải cách, các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo: “Bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “thực hiện tốt chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân”.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHXH, BHYT), đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội và phục vụ đầy đủ quyền lợi của đối tượng tham gia; đồng thời chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ đối tượng. Để xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tại Hội nghị, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh quán triệt Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy chế ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành Bảo hiểm xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Lãnh đạo Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt đảng viên viết bài thu hoạch những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan vận dụng các nội dung đã được học tập vào thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của ngành; gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc được giao, phục vụ tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh./.

BBT