Tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, tạo tiền đề phát triển nhanh và bền vững

05/12/2014 11:49 AM


Phát biểu của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, các đồng chí đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp.

Thực hiện Kế hoạch năm 2014, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước và những diễn biến phức tạp trên biển Đông đã tác động bất lợi đến chúng ta, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây ra những thiệt hại đáng kể đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trước bối cảnh đó, Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng. Nền kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,8%. Sản xuất nông nghiệp được giữ vững; sản xuất công nghiệp phục hồi và có bước tăng trưởng. Sản xuất xây dựng, kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất xây dựng tăng gần 16%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 17%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 4.500 tỷ đồng, tăng trên 24%, trong đó, thu thuế xuất, nhập khẩu đạt 800 tỷ đồng, tăng trên 43%.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; một số công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thiện đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả cao. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sâu rộng, sôi nổi, hiệu quả đều khắp trong toàn tỉnh; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên rõ nét. Đến nay đã có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến hết năm 2014, toàn tỉnh có trên 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục nâng lên, học sinh thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đều tăng. Công tác chăm sóc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ sức khoẻ nhân dân được thực hiện có hiệu quả, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Các chính sách đối với người và gia đình có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ.

Các hoạt động khoa học, công nghệ; thông tin, truyền thông, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được quan tâm đúng mức. Đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương; tiếp tục thực hiện khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới; chất lượng các kỳ họp, các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường; cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã kịp thời thể chế hoá chủ trương bằng các cơ chế, chính sách và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể được phát huy.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; chất lượng tăng trưởng còn hạn chế; sức cạnh tranh của nền kinh tế và của mỗi sản phẩm, hàng hóa chưa cao. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Việc làm, đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn. Tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong tổ chức thực hiện ở một số ngành, địa phương chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp. Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm. Chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi để khắc phục trong thời gian tới.

Năm 2015, là năm cuối cùng chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và là năm triển khai đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, bên cạnh thời cơ thuận lợi là cơ bản. Song, chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức mới: tình hình chính trị thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi nhưng còn chậm và nhiều rủi ro, khó khăn thánh thức và sẽ có những ảnh hưởng tác động bất lợi đến chúng ta.

Trước bối cảnh đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần tập trung quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước. Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các cơ chế, chính sách hiện hành; đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách mới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đúng tiến độ, chất lượng. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hết năm 2015, toàn tỉnh có trên 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường kỷ luật tài chính và lành mạnh hóa ngân sách nhà nước; có biện pháp giám sát các khoản chi và chống thất thu ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hai là, Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, sử dụng các nguồn thu trong các trường học và quy định về nếp sống văn hóa. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công, các chính sách xã hội, chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo và đào tạo nghề cho người lao động.

Ba là, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các địa phương, địa bàn trọng điểm, địa bàn nhạy cảm, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Bốn là, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chú trọng chất lượng xây dựng văn kiện, đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2010 - 2015, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 sát thực tiễn địa phương; đồng thời, chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước và hoạt động của  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2015 đã đề ra.

Nhiệm vụ năm 2015 đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà hết sức rất nặng nề. Cử tri và nhân dân trong tỉnh mong đợi kỳ vọng Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động, có những quyết định, quyết sách đúng đắn, sát thực tế và khả thi, góp phần đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức, có bước tăng trưởng, phát triển cao trong năm 2015, tiếp tục bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

BaoThaiBinh