• CHI TIẾT THÔNG TIN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Tên đề tài Thực trạng thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh Sóc Trăng - một số giải pháp và kiến nghị
Mã đề tài CS08-16
Đơn vị thực hiện BHXH tỉnh Sóc Trăng
Chủ nhiệm đề tài Đàm Lực Sỹ
Học vị Cử nhân
Thư ký đề tài ...
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 05/09/2016
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31/10/2017
Xếp loại Đạt
Báo cáo kết quả của chương trình, đề tài
  • CS08-16.pdf