• CHI TIẾT THÔNG TIN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Tên đề tài Thực trạng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và một số giải pháp
Mã đề tài CS10-16
Đơn vị thực hiện BHXH tỉnh Quảng Ngãi
Chủ nhiệm đề tài Trương Văn Nam
Học vị Cử nhân
Thư ký đề tài ...
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 05/09/2016
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 30/09/2017
Xếp loại Đạt
Báo cáo kết quả của chương trình, đề tài
  • CS10-16.pdf
    • ĐỀ TÀI KHOA HỌC LIÊN QUAN
      Không có đề tài khoa học liên quan nào.