• CHI TIẾT THÔNG TIN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Tên đề tài Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Định - Thực trạng và giải pháp
Mã đề tài CS11-16
Đơn vị thực hiện BHXH tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm đề tài Võ Năm
Học vị Thạc sĩ
Thư ký đề tài ...
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 05/09/2016
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31/12/2017
Xếp loại Đạt
Báo cáo kết quả của chương trình, đề tài
  • CS11-16.pdf