Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (404)
Trích yếu: Kế hoạch số 524/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 234/BHXH-TT&PTĐT v/v tăng cường công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
13/02/2020
Ngày có hiệu lực:
13/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 217/TB-BHXH ngày 10/02/2020 v/v quét chữ ký trong phần mềm để in trên bìa và tờ rời sổ BHXH
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày có hiệu lực:
10/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 192/TB-BHXH v/v thay đổi địa chỉ Phòng Tiếp công dân Bảo hiểm xã hội tỉnh
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày có hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH,BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019
Ngày ban hành:
08/01/2020
Ngày có hiệu lực:
08/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 46/BHXH-QLT v/v thông báo mức lãi suất tính lãi số tiền BHXH, BHTN, BHYT chưa đóng, chậm đóng năm 2020
Ngày ban hành:
09/01/2020
Ngày có hiệu lực:
09/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2471/BHXH-QLT v/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
27/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2451/BHXH-CĐBHXH v/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và cập nhật dữ liệu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
25/12/2019
Ngày có hiệu lực:
25/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực