Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tỉnh, thành phố (388)
Trích yếu: Công văn số 1972/BHXH-VP v/v dừng cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
17/09/2018
Ngày có hiệu lực:
17/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1807/BHXH-CST v/v cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH
Ngày ban hành:
23/08/2018
Ngày có hiệu lực:
23/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phụ lục kèm theo Công văn số 1579/BHXH-KT&TN
Ngày ban hành:
18/07/2018
Ngày có hiệu lực:
18/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1579/BHXH-KT&TN v/v đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
18/07/2018
Ngày có hiệu lực:
18/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1562/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
Ngày ban hành:
17/07/2018
Ngày có hiệu lực:
17/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1460/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo GCN nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
Ngày ban hành:
06/07/2018
Ngày có hiệu lực:
06/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1447/BHXH-GĐBHYT v/v tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung cấp quốc gia
Ngày ban hành:
05/07/2018
Ngày có hiệu lực:
05/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 255/GĐB-QLĐT của Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT Khu vực phía Bắc v/v sử dụng phần mềm xây dựng, thẩm định nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia
Ngày ban hành:
03/07/2018
Ngày có hiệu lực:
03/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực