Thu BHXH, BHYT và BHTN

20/08/2015 08:27 PM


Thu BHXH, BHYT và BHTN

STT

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

1

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

BHXH Tỉnh

2

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH Tỉnh

3

Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

BHXH quận/huyện

4

Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo

BHXH quận/huyện

5

Đăng ký tham gia BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT

BHXH quận/huyện

6

Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

BHXH quận/huyện

7

Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

BHXH quận/huyện

8

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thay đổi mức đóng, phương thức đóng

BHXH quận/huyện

9

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

BHXH quận/huyện

10

Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài

BHXH quận/huyện

11

Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú

BHXH quận/huyện

12

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

BHXH quận/huyện

13

Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN

BHXH quận/huyện

14

Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn

BHXH quận/huyện

15

Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập

BHXH quận/huyện

16

Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT

BHXH quận/huyện

17

Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

BHXH quận/huyện

18

Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

BHXH Tỉnh

19

Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

BHXH Tỉnh

20

Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc

BHXH Tỉnh

21

Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú

BHXH Tỉnh

22

Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN

BHXH Tỉnh

23

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

BHXH Tỉnh

24

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH quận/huyện

25

Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN

BHXH Tỉnh

26

Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn

BHXH Tỉnh

27

Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập

BHXH Tỉnh

28

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

BHXH quận/huyện

29

Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

BHXH Thành phố

30

Đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

BHXH Thành phố