Chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện

13/06/2012 11:22 PM


Chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện

I. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí:


Người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.


II. Điều kiện hưởng lương hưu:


1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Đủ hai mươi năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trở lên.

2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 ở trên thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm.III. Mức lương hưu hằng tháng:1. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội quy định tại Điều 76 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế. Mức điều chỉnh cụ thể do Chính phủ quy định.IV. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:1. Người lao động đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

V. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng

Người lao động được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi mà chưa đủ hai mươi năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật BHXH;

2. Không tiếp tục đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội;

3. Ra nước ngoài để định cư.VI. Mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần:Mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.VII. Bảo lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội:Người lao động dừng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 70 hoặc chưa nhận bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 73 và Điều 74 của Luật BHXH thì được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.VIII. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội:1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

2. Thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.IX. Tính hưởng chế độ hưu trí đối với người có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc sau đó đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện:1. Người lao động đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc sau đó đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện thì thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc được cộng với thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí.

2. Cách tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 ở trên do Chính phủ quy định.